Contactgegevens:

VCO bv
Hippodroomstraat 52
8530 Harelbeke

BTW BE 1002 047 414
info@vco.be

T+32 474 98 50 06

Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden die, al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met VCO. Deze voorwaarden kennen steeds gelding, tenzij dit schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Rechtsgeldigheid

Een offerte of prijsopgave is een schriftelijk document, is vrijblijvend en dient slechts als richtlijn. Zij krijgt pas rechtsgeldigheid bij ondertekening door de klant en VCO of door betaling van de voorschotfactuur. Promotioneel drukwerk (zoals brochures, flyers, visitekaarten) en promotie via online kanalen (sociale media, website) kunnen nooit als offerte dienen. Overeenkomsten krijgen rechtsgeldigheid bij ondertekening ervan. Alle rechten en verplichtingen worden geregeld in de desbetreffende overeenkomst of module. Deze voorwaarden zijn cumulatief van toepassing (dit impliceert dat indien iets niet uitdrukkelijk geregeld staat in de overeenkomst, de bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn).

Tarieven:

Uurtarieven zijn indicatief en jaarlijks indexeerbaar. VCO werkt steeds volgens het ‘time & material’ principe. VCO zal de gepresteerde tijd en gebruikte materialen verrekenen volgens verbruik. Gegeven ramingen en inschattingen zijn te allen tijde indicatief en kunnen van het ingeschatte bedrag afwijken. Kleine wijzigingen buiten de offerte die maximaal 30% meer dan de totaalprijs van het bedrag ( met een maximumbedrag van €500 ), exclusief btw, van de offerte bedraagt en waarvan dit nodig is voor de goede aflevering van het project of op vraag van de klant voldaan werd, worden niet gemeld en kunnen geenszins geprotesteerd worden. Alle andere kosten die groter zijn dan 30% ( met een minimumbedrag van €501 ) zullen op voorhand gemeld worden en pas uitgevoerd worden na schriftelijke goedkeuring.

Tarieven van abonnementen, materialen, plugins en alle andere diensten, in de ruime zin van het woord, die VCO aanbiedt, zijn indicatief en kunnen gewijzigd worden naargelang de wijziging in de markt en bij leveranciers. Deze prijsstijging zal pas doorgevoerd worden door VCO na een schriftelijke bekendmaking via e-mail.

Duur:

Abonnementen op producten en diensten met een recurrent karakter (zoals bijvoorbeeld: abonnementen op hosting, housing, bandbreedte, domeinnamen, E-marketing, Content Management Systemen, E-mail beheer en diensten zoals lay-out van nieuwsbrieven, updates, onderhoud) is van onbepaalde duur met een minimum van 1 jaar. Het abonnement wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het abonnement kan slechts opgezegd worden wanneer de opdrachtgever, per aangetekend schrijven, kennis geeft van de opzegging aan VCO en dit minimum 3 maanden voor het verstrijken van de jaarlijkse periode.

Een verhuis van een domeinnaam staat nooit gelijk aan een opzegging van de hosting. Elke dienst moet afzonderlijk vermeld worden. Bij een verhuis van een domeinnaam weg van VCO is de klant zelf verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en voor een tijdige verhuis (minimaal 1 maand voor de vervaldatum). Facturatiedatum is nooit gelijk aan de vervaldatum van een domeinnaam. U kan het verstrijken van de periode zelf raadplegen via DNS.be of op aanvraag bij VCO. Indien de domeinnaam niet tijdig wordt overgezet na opzegging, zal deze niet automatisch verlengd worden en in quarantaine geplaatst worden. Indien de domeinnaam alsnog uit quarantaine moet gehaald worden zal hiervoor een aan de markt conforme prijs gerekend worden met een bijkomende administratiekost van €15.

Oplevering:

De producten of diensten kennen geen originele drager, daarom zal de klant ten allen toegang krijgen tot de bestelde producten en diensten. Een simpele kennisgeving door VCO van locatie en/of toegangscodes zal beschouwd worden als oplevering van de desbetreffende onderdelen. Indien er geen specifieke reactie van de klant komt binnen de 14 kalenderdagen (tenzij VCO expliciet vraagt om sneller te reageren, ingeval hoogdringendheid) na opleveren van een onderdeel, zal VCO het desbetreffende onderdeel als aanvaard beschouwen. Op eenvoudige vraag kan de code en data op fysieke drager geleverd worden. De kosten hiervoor zullen op time & material basis verrekend worden.

Intellectuele eigendom:

VCO voorziet in een volledige overdracht van de vermogensrechten op alle geleverde diensten en producten, in zoverre VCO hierover zelf de rechten bezit en deze mag overdragen. Deze overdracht vindt plaats op moment van volledige betaling van de producten of diensten. De volledige details rond de overdracht van intellectuele eigendom, kan teruggevonden worden in de ‘Deontologische Code’ van VCO.

Betaling:

Alle facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, zonder disconto, ongeacht de wijze waarop betaald wordt. Betaling dient plaats te vinden door middel van storting, overschrijving of overhandiging van liquiditeiten in handen van een persoon die ons geldig kan verbinden. Elke andere betaling wordt voor niet-bestaand gehouden.

Bij gebrek aan uitdrukkelijk en schriftelijk protest van de factuur binnen de acht dagen na ontvangst van deze factuur, wordt de klant geacht deze factuur zonder voorbehoud en in al zijn onderdelen te hebben aanvaard.

Bij niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichtingen, behoudt VCO zich enerzijds het recht voor om de verdere uitvoering van de specifieke of enige andere overeenkomst met de klant uit te stellen tot aan de volledige betaling door de klant van alle achterstallen, en anderzijds om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen.

De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Elke op haar vervaldag niet of niet volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest opbrengen van 12% per jaar, en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan.

Het totaalbedrag dient binnen 14 of 30 dagen te worden voldaan op rekeningnummer KBC BE83 7330 7703 5915 met als
referentie het factuurnummer. Bij achterstallige rekeningen wordt de wettelijk verschuldigde rente in rekening gebracht en wordt per gestuurde herinnering een administratiekost van €12.5 gerekend.

Bovendien zal de schuldvordering , in geval van vertraging van betaling van een factuur , van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 10 % met een minimum van 125 euro (interesten niet inbegrepen, aan 1% per maand) ten titel van conventionele schadevergoeding. De opstartkost, 40% van de geraamde totaalkost, is steeds onmiddellijk betaalbaar (voorschot).

Klachten:

Klachten dienen schriftelijk (en aangetekend) op de zetel te worden neergelegd, binnen de 8 dagen na verzendingsdatum van de factuur. Zoniet, wordt de factuur onherroepelijk. Zichtbare gebreken, zoals fouten of onvolkomenheden op de website, emailcampagne of ander digitaal product, dienen 14 dagen na (digitale) oplevering te worden gemeld aan VCO. Verborgen gebreken (zoals performantieproblemen) dienen 90 dagen na oplevering gemeld te worden.

Overmacht:

Bij overmacht (dit zijn omstandigheden buiten de wil van VCO) is VCO vrijgesteld van alle verplichtingen (en eventuele daaruitvolgende aansprakelijkheid). Het volgende wordt ondermeer als overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij VCO, bij één van zijn leveranciers of één van zijn medewerkers.

Aansprakelijkheid:

VCO neemt haar essentiële aansprakelijkheidsverbintenis op. Dit impliceert dat zij verantwoordelijk kan worden gesteld voor haar kerntaak (afhankelijk van de gegeven opdracht). De aansprakelijkheid van VCO kan nooit groter zijn dan het reeds gefactureerde bedrag van het betreffende onderdeel. Het is mogelijk dat VCO gevraagd wordt om de identiteit of bestanden van de Klant bekend te maken. Wanneer dit verzoek rechtsgeldig is, en past binnen een (gerechtelijk) onderzoek kan VCO deze gegevens bekendmaken aan de verzoekende instelling. Eventuele gerechtskosten, schadevergoedingen, advocaatkosten en andere zijn geheel ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert steeds, ingeval van advertenties of publicaties, dat het voorgestelde materiaal geen schending uitmaakt van de intellectuele eigendom van derden, noch een inbreuk vormt op de openbare orde, goede zeden of andere vigerende regelgeving.
Van VCO kan geen a priori controle verwacht worden. Er kan geen aansprakelijkheid voortvloeien uit de tijdelijke onbeschikbaarheid van websites of applicaties (‘downtime’).

Vertrouwelijkheid:

Beide partijen verplichten zich ertoe vertrouwelijke informatie niet te openbaren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij. VCO garandeert ook de vertrouwelijkheid van gegevens via haar ‘Deontologische Code’.

Afwerving:

De opdrachtgever zal geen personeelsleden of anderszins aangestelden in dienst nemen (voor eigen rekening of naam), en dit voor een periode van 12 (twaalf) maanden na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met het betrokken personeelslid. Neemt men het expersoneelslid, in strijd met deze bepaling, alsnog in dienst binnen de hierboven genoemde periode, dan zal een compensatie ter waarde van het laatste bruto jaarloon van het afgeworven personeelslid betaalbaar zijn aan VCO.

Nietigheid:

Nietigheid van één of meer bepalingen uit deze voorwaarden, tast niet het geldige deel van deze voorwaarden aan. Beide partijen zullen de nietige bepaling(en) vervangen door (een) geldige bepaling(en), die zoveel mogelijk zal (zullen) aansluiten met de bedoelingen die aan de nietige bepaling(en) ten grondslag liggen.

Toepasselijk recht:

Inzake betwisting waartoe onze voorwaarden eventueel leiden evenals voor de inning van de verschuldigde bedragen zijn enkel de Rechtbanken te Kortrijk bevoegd.